De M.R. is bevoegd tot het bespreken van alle zaken, die de school aangaan.

Tevens heeft de M.R. advies- en/of instemmingbevoegdheden over zaken die van belang zijn

voor de school, zoals: De schoolgids, de vakantieregeling, het schooljaarverslag, de begroting

en de formatie.

De M.R. is een beleidsorgaan, die het beleid van het bestuur toetst.

Als u goede voorstellen en/of ideeën heeft aangaande de school, kunt u die melden

bij de M.R. Ook kunt u gebruik maken van de ideeënbus.

Als er binnen de oudergeleding een vacature ontstaat, zal de MR een nieuw lid aan de ouders voordragen. Dit gebeurt via de nieuwsbrief. Indien er geen tegenkandidaat door de ouders gesteld wordt (met instemming van de tegenkandidaat zelf) is het voorgedragen lid van de M.R. verkozen.

De volgende ouders zijn lid van de M.R.:

mevr. P. Hepping-Bikker
Middenraai 1
7912 TG Nieuweroord
0528 – 321237
mevr. J. te Velde-Blanken

Kanaal Westzijde 62

7936 TM Tiendeveen

0528-851089

De volgende personeelsleden zijn lid van de M.R.:

Dhr. B. Tjooitink en mevr. A. Duinkerken

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   (G.M.R.)

 

Sinds 2006 moeten schoolbesturen met meer dan één school naast een medezeggenschapsraad ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben. Deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft advies- en /of instemmingbevoegdheden over zaken, die vanbelang zijn voor de meerderheid van de scholen.Evenals de medezeggenschapsraad bestaat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad uit een afvaardiging namens het personeel en een afvaardiging namens de ouders.

 

Namens het personeel:

 

Namens het personeel:

R.Kosse

A.Doldersum (secretaris)

M.Nijmeijer

Y. Uiterwyk Winkel

 

Namens de ouders:

J.Vos (voorzitter)

A.Pieterman

M.Visser

J.Woltinge