Onze school is één van de  4 christelijke basisscholen van EN3, de vereniging voor Protestants-Christelijk onderwijs in Elim, Nieuweroord, Nieuwlande en Noordscheschut.

EN3 gaat bij al haar werk uit van het evangelie van Jezus Christus.

*Alle scholen zijn zichtbare bijzondere scholen

*We streven naar kwaliteit, eigenheid, sfeer en klantvriendelijkheid De scholen staan midden in de samenleving en zijn proactief

*Met een speciale plusklas voor groep 7 en 8 is er aandacht voor (hoog)begaafde kinderen

* Voor kinderen met achterstanden of specifieke problemen is er zorg en begeleiding

We willen graag dat alle kinderen, ongeacht hun culturele achtergrond,  zich op onze basisscholen thuis en veilig voelen. Wij stellen centraal wat kinderen wél kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Aansluiten bij hun ambities en hen stimuleren hun talenten te ontplooien, is volgens ons een belangrijke voorwaarde om dat te bereiken. Wij willen ons de komende jaren met name richten op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onze scholen. Via onze website, www.EN3.nl, kunt u informatie vinden over de 4 scholen.

Visie op de maatschappelijke opdracht van de school

De primaire taak van de school is het geven van goed onderwijs. Het onderwijzen van rekenen taal, lezen en wereldoriëntatie.Daarnaast hechten we grote waarde aan brede vorming van kinderen als kunstzinnige vorming en cultuur.We besteden ruime aandacht aan de algemene ontwikkeling van de kinderen, aan sociaal emotionele ontwikkeling, waaronder burgerschap.

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang daarbij zijn: Oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Extra ondersteuning kan nodig zijn. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Visie op identiteit

Onze school is een christelijke school. Het uitgangspunt is: Leren leven in de geest van het evangelie. Naar het voorbeeld van Jezus Christus willen wij met de kinderen ontdekken dat het leven zin heeft en de moeite waard is om je in te zetten voor een betere wereld: Werken aan vrede en gerechtigheid

Visie op 21ste century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21steeeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is.Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:Samenwerking en communicatie, kennisconstructie, ICT gebruik, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werkenDe gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement).